លោកអ្នកនឹងបានអាចទទួលសារលិខិត លើកទឹកចិត្តជាវីដេអូ ,បទពិសោធន៏ដែល
ចែកចាយពីអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះនិង ព័ត៌មានដ៏សំបូរបែប

ផ្ញើរទៅកាន់អីុម៉ែលរបស់លោកអ្នករាល់សប្តាហ៏

បើមានសំនួរ?   សូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ របស់សាសនាចក្រយើង  
ឫក៏Callមកកាន់ពួកយើងតាមលេខទូរស័ព្ទ - 012 20 14 89 
ឫក៏E-mailមកកាន់ពួកយើងតាមអាស័យដ្ឋាន -
ldscampp@gmail.com
សូមមើលផងដែរ -​ www.facebook.com/mormoncambodia
ជារៀងរាល់សប្តាហ៏នូវម៉ោង ២:00 រសៀលថ្ងៃច័ន្ទ លោកអ្នកនឹងបានទទួលសារលិខិត
លេីកទឹកចិត្តជាវីដេអូមួយពីពួកយើង !

តើខ្ញុំនិងទទួលអ្វី?   ចុចកន្លែងនេះដើម្បីឃើញ!
 
ភាសារខ្មែរ   English   Tiếng Việt
* បញ្ជាក់នានាចាំបាច់ត្រូវមាន
Please enter your e-mail address
Email Marketing Powered by MailChimp